Dairy Farms

SL No Name of the Farm District Capacity (heads)
1 BBR & BM Farm, Chiplima Sambalpur 200
2 BBR & BM Farm, Bhanjanagar Ganjam 120
3 BBR & BM Farm, Boudh Boudh 100
4 BBR & BM Farm, Keonjhar Keonjhar 100
5 BBR & BM Farm, Kuarmunda Sundargarh 200
6 BBR & BM Farm, Khapuria Cuttack 100
7 BBR & BM Farm, Remuna Balasore 100
8 BBR & BM Farm, Sundargarh Sundargarh 100